Statut SO BIPROSTAL

 

STATUT

Stowarzyszenia Ogrodowego

„B I P R O S T A L”

ul. Mydlnicka 29 w Krakowie

 
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Ogrodowe „BIPROSTAL” – zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych. (Dz. U. z 2014r. poz.40) oraz odpowiednio Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 ze zm.).
 
§ 2
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie działa poprzez swoje organy ustanowione niniejszym Statutem.
 
§ 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Krakowie.
 
§ 4
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Stowarzyszenie może zatrudniać
pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
 
§ 5
Stowarzyszenie może używać sztandaru, odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.
 
 
Rozdział II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
 
§ 6
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie Ogrodu Stowarzyszenia Ogrodowego „Biprostal” w Krakowie a w szczególności:
1)       zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwienie prowadzenia upraw ogrodniczych;
2)       poprawa warunków socjalnych członków społeczności lokalnych;
3)       skreślony
4)       integracja wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywności i zdrowia emerytów i rencistów;
5)       integracja społeczna osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych;
6)       przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych;
7)       ochrona środowiska i przyrody;
8)       oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminach;
9)       kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka;
10)     skreślony
11)      udzielanie instruktażu przy wznoszeniu altanek-zgodnie z wymogami prawa budowlanego (Dz.U.nr 89, póź.414 z 1994 r. z późn. zm.) oraz dopilnowywanie, aby nie wymagające pozwolenia na budowę wznoszone altany bądź inne obiekty gospodarcze nie przekraczały 35 metrów kwadratowych powierzchni i 5m wysokości oraz przy dachach płaskich 4m
 
§ 7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące zadania:
1)       propagowanie idei ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie, a szczególnie wszechstronnego znaczenia dla rodzin działkowców i mieszkańców miast oraz racjonalnego wykorzystania gruntów miejskich;
2)       działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju ogrodnictwa działkowego;
3)       zakładanie i zagospodarowywanie ogrodu ;
4)       ustanawianie praw do działek;
5)       wszechstronne działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska;
6)       organizowanie i udzielanie pomocy oraz poradnictwa w zagospodarowaniu działek i prowadzeniu upraw ogrodniczych;
7)       propagowanie wiedzy ogrodniczej, zwłaszcza poprzez szkolenia;
8)       prowadzenie działalności społecznej, wychowawczej, wypoczynkowej, rekreacyjnej i innej na rzecz osób korzystających z działek, ich rodzin oraz społeczności lokalnych.
 
 
Rozdział III
CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU
 
§ 8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1)       członków zwyczajnych,
2)       członków wspierających,
3)       członków honorowych.
 
§ 9
1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, będące działkowcami lub osobami zainteresowanymi zawarciem umowy dzierżawy działkowej.
2. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
 
§ 10
Osoba ubiegająca się o członkostwo zwyczajne składa pisemną deklarację członkowską, zawierającą w szczególności oświadczenie o zamiarze przystąpienia do Stowarzyszenia i zobowiązanie do wykonywania obowiązków określonych w statucie. Wzór deklaracji członkowskiej ustala Zarząd.
 
§ 11
1. Decyzję w przedmiocie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
2. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Komisji Rozjemczej, której uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna w ramach postępowania wewnątrzorganizacyjnego. Odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.
 
§ 12
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:
1)       uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu;
2)       wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia;
3)       zwracania się do organów Stowarzyszenia o ochronę swoich praw i interesów w zakresie członkostwa
4)       w Stowarzyszeniu;
5)       składania odwołania od uchwał organów Stowarzyszenia bezpośrednio dotyczących jego osoby;
6)       brania udziału w posiedzeniu organu Stowarzyszenia, na którym podejmowana jest uchwała dotycząca jego osoby, zabierać głos i składać wyjaśnienia na takim posiedzeniu;
7)       wglądu w dokumentacje dotyczącą jego członkostwa;
8)       uzyskiwania informacji o działalności Stowarzyszenia;
9)       zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia;
10)     korzystania z ogólnych urządzeń i obiektów ogrodu działkowego,
11)      niezakłóconego korzystania z działki,
12)      korzystania z prowadzonego przez Stowarzyszenie poradnictwa w zakresie zagospodarowania działki i upraw ogrodniczych;
13)      uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 
§ 13
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności obowiązek:
1)       przestrzegać Statut oraz wydane na jego podstawie uchwały organów Stowarzyszenia;
2)       dbać o dobre imię Stowarzyszenia i polskiego ogrodnictwa działkowego;
3)       działać w interesie Stowarzyszenia i jego członków;
4)       brać czynny udział w pracach i przedsięwzięciach Stowarzyszenia;
5)       regularnie uiszczać składkę członkowską oraz opłaty uchwalone przez Walne Zebranie w terminie ustalonym przez ten organ, a w przypadku opóźnienia – wraz z obowiązującymi odsetkami ustawowymi;
6)       aktualizować dane i adres do korespondencji;
7)        otaczać opieką mienie Stowarzyszenia.
 
§ 14
Członkiem wspierającym może być osoba prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która zadeklaruje wspieranie celów i zadań Stowarzyszenia poprzez udzielanie pomocy na rzecz Stowarzyszenia, a w szczególności pomocy finansowej i rzeczowej.
 
§ 15
1. Ubiegający się o członkostwo wspierające składa pisemne oświadczenie woli o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia. Oświadczenie to składa się w postaci deklaracji członkowskiej według wzoru ustalonego przez Zarząd.
2. Postanowienia § 11 stosuje się odpowiednio.
 
§ 16
Członek wspierający ma prawo:
1)       brać udział w Walnym Zebraniu;
2)       uczestniczyć w posiedzeniach organów Stowarzyszenia, na których rozpatrywane są sprawy jego dotyczące;
3)       do uzyskania informacji o realizacji wspieranych celów;
4)       zwracania się z wnioskami i postulatami dotyczącymi działalności Stowarzyszenia.
 
§ 17
Członkowie wspierający mają prawo do uczestnictwa w pracach, przedsięwzięciach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
 
§ 18
Członek wspierający ma obowiązek:
1)       dbać o dobre imię Stowarzyszenia i polskiego ogrodnictwa działkowego;
2)       działać w interesie Stowarzyszenia i jego członków;
3)       uiszczać składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości;
4)       aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji;
5)       wywiązywać się z zadeklarowanej formy wsparcia;
 
§ 19
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła szczególny wkład w realizację celów i rozwój Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje i odbiera Walne Zebranie w drodze uchwały na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub co najmniej 6 członków Stowarzyszenia, w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy nie bierze udziału w głosowaniach. Ma on prawo z głosem doradczym brać udział w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych działań a także brać udział w przedsięwzięciach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał władz oraz dbania o dobre imię Stowarzyszenia pod rygorem utraty członkostwa.
5. Członkowie honorowi są zwolnieni z uiszczania opłat członkowskich.
 
§ 20
1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek wygaśnięcia albo pozbawienia.
2. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa w razie:
1)       wystąpienia ze Stowarzyszenia poprzez złożenie pisemnej rezygnacji;
2)       śmierci członka Stowarzyszenia;
3)       utraty przez członka Stowarzyszenia pełnej zdolności do czynności prawnych;
4)       utraty przez członka Stowarzyszenia praw publicznych;
5)       nie wywiązania się przez członka wspierającego z zadeklarowanej formy wsparcia przez okres co najmniej jednego roku;
6)       likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.
3. Wygaśnięcie członkostwa stwierdza Zarząd w drodze uchwały.
 
§ 21
1. Pozbawienie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w razie:
1)       rażącego naruszenia postanowień Statutu lub uchwał organów stowarzyszenia;
2)       rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego;
3)       nieusprawiedliwionego zalegania, z zapłatą składek członkowskich lub opłat uchwalonych przez Walne Zebranie - przez okres dłuższy niż 6 miesięcy
4)       działania na szkodę Stowarzyszenia.
2. W przypadkach mniejszej wagi członkowi Stowarzyszenia może być wymierzona kara porządkowa:
1)       upomnienia;
2)       nagany;
3)       nagany z ostrzeżeniem.
 
§ 22
1. Pozbawienie członkostwa w Stowarzyszeniu lub wymierzenie kary porządkowej następuje w drodze uchwały
Zarządu.
2. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1, Zarząd umożliwia zainteresowanemu członkowi złożenie
wyjaśnień na piśmie lub osobiście podczas posiedzenia Zarządu.
3. Odpis uchwały, o której mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o prawie i terminie złożenia odwołania doręcza się członkowi za pokwitowaniem lub przesyła listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 
§ 23
1. Członkowi przysługuje prawo odwołania się od uchwały, o której mowa w § 22, do Komisji Rozjemczej, w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu, który w ciągu 7 dni przekazuje do Komisji rozjemczej odwołanie wraz z dokumentacją uzasadniającą podjęcie uchwały.
2. Uchwała Komisji Rozjemczej, rozstrzygająca odwołanie, jest ostateczna w ramach postępowania
wewnątrzorganizacyjnego.
 
 
Rozdział IV
ORGANY STOWARZYSZENIA
 
Zasady organizacyjne
§ 24
Organami Stowarzyszenia są:
1)       Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”;
2)       Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”;
3)       Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, zwana dalej „Komisją Rewizyjną”;
4)       Komisja Rozjemcza Stowarzyszenia, zwana dalej „Komisją Rozjemczą”.
 
§ 25
1. Wyboru Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej dokonuje Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym. Walne zebranie może zarządzić głosowanie tajne.
2. W tym samym czasie można być członkiem tylko jednego organu: Zarządu, Komisji Rewizyjnej albo Komisji Rozjemczej.
 
§ 26
1. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej są wybierani na 4-letnią kadencję . Mandat członków tych organów wygasa po pierwszym zwyczajnym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
2. Mandat członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rozjemczej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
1)       ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
2)       pisemnej rezygnacji;
3)       odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów obecnych na zebraniu przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
3. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rozjemczej przed upływem kadencji Walne zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.
 
§ 27
Członek Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej ma obowiązek:
1)       reprezentować godnie interesy Stowarzyszenia;
2)       wykonywać przyjęte obowiązki wynikające z pełnionej funkcji zgodnie z zakresem zadań organu, do którego został wybrany;
3)       aktywnie uczestniczyć w pracach organu, którego jest członkiem;
4)       utrzymywać kontakt z członkami Stowarzyszenia.
 
§ 28
1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej lub upoważnieni przez nich członkowie tych komisji
mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
2. Do części posiedzenia Zarządu, na który podejmowane są sprawy dotyczące nałożenia kar porządkowych lub
pozbawienia członkostwa nie stosuje się ust. 1 w odniesieniu do członka Komisji Rozjemczej.
 
§ 29
Zarząd, Komisja Rewizyjna lub Komisja Rozjemcza może dokooptować do swojego składu innego członka zwyczajnego Stowarzyszenia w razie zmniejszenia się liczby członków organu z przyczyn wymienionych w § 26 ust.2. Mandat dokooptowanego członka wygasa podczas najbliższego Walnego Zebrania.
 
§ 30
1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały zapadają większością głosów oddanych przez członków obecnych.
3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu Walnego Zebrania i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 30 minut po pierwszym terminie.
 
Walne Zebranie
§ 31
1. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków .
2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu ma każdy członek zwyczajny.
3. W Walnym Zebraniu mogą brać udział, z głosem doradczym, członkowie wspierający, przedstawiciele organizacji zrzeszających Stowarzyszenie oraz zaproszeni goście.
 
§ 32
1. Walne Zebranie zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym. Walne Zebranie powinno się odbyć do 30 kwietnia danego roku, za wyjątkiem roku, w którym Stowarzyszenie zostało założone.
2. Zarząd zawiadamia pisemnie członków o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania na co najmniej 14 dni przed jego terminem. Zawiadomienie może być wysłane członkowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
 
§ 33
1. Walne Zebranie odbywa się według ustalonego porządku obrad.
2. Walne Zebranie, po otwarciu go przez Prezesa Zarządu, wybiera Przewodniczącego Zebrania spośród obecnych członków. Przewodniczącym Walnego Zebrania nie może być Prezes Zarządu ani Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rozjemczej.
 
§ 34
1. Walne Zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebrania dzielą się na:
1)       sprawozdawczo-wyborcze;
2)       sprawozdawcze, odbywane corocznie.
 
§ 35
Do kompetencji Walnego Zebrania sprawozdawczego należy w szczególności:
1)       uchwalanie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany;
2)       uchwalenie regulaminów działania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej
3)       uchwalanie regulaminu rodzinnego ogrodu działkowego i jego zmiany;
4)       dokonywanie oceny działalności Zarządu za okres sprawozdawczy na podstawie przedstawionego sprawozdania Zarządu;
5)       rozpatrywanie sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej dotyczących działalności Zarządu w okresie sprawozdawczym;
6)       rozpatrywanie sprawozdania Komisji Rozjemczej i jej wniosków;
7)       zatwierdzanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia;
8)       uchwalanie rocznego planu pracy i preliminarza finansowego Stowarzyszenia;
9)       ustalanie wysokości składki członkowskiej;
10)     ustalanie zasad wnoszenia i wysokości wpisowego uiszczanego przez osoby przyjmowane w poczet członków
11)      ustalanie wysokości opłaty ogrodowej,
12)      podejmowanie uchwały w sprawie wykonywania prac na potrzeby ogrodu działkowego;
13)      podjęcie oddzielnej uchwały w sprawie każdego zadania inwestycyjnego lub remontowego w ogrodzie działkowym ze wskazaniem udziału członków zwyczajnych w pracach na ten cel,
14)      nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia;
15)      podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji;
16)      podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku;
17)      podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.
 
§ 36
Do kompetencji Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego należy ponadto:
1)       uchwalanie programu działania na okres kadencji;
2)       udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
3)       ustalanie liczby członków Zarządu w granicach przewidzianych w Statucie;
4)       wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej.
 
§ 37
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w każdym czasie do rozpatrzenia spraw należących do kompetencji walnych zebrań sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych.
2. Z własnej inicjatywy, na żądanie 1/3 liczby członków zwyczajnych albo Komisji Rewizyjnej, Zarząd zwołuje
nadzwyczajne Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego żądania. Termin odbycia takiego Walnego Zebrania winien przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia pisemnego żądania.
3. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne sprawy.
 
Zarząd
§ 38
1. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 – 7 członków.
3. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
 
§ 39
1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa (wiceprezesów), skarbnika i sekretarza.
2. Zarząd dokonuje podziału obowiązków pomiędzy swoich członków.
3. Prezes kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany wiceprezes.
 
§ 40
1. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub zastępujący go w pełnieniu obowiązków wiceprezes. Posiedzenie należy zwołać także na żądanie co najmniej 1/3 liczby członków Zarządu lub na żądanie Komisji Rewizyjnej.
3. Posiedzeniu Zarządu przewodniczy prezes lub zastępujący go w pełnieniu obowiązków wiceprezes.
4. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu
 
§ 41
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1)       kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem;
2)       zarządzanie ogrodem działkowym w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania;
3)       dokonywanie czynności prawnych związanych z ustanowieniem i wygaśnięciem prawa do działki;
4)       realizacja uchwał Walnego Zebrania;
5)       składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania z działalności zarządu oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia;
6)       przygotowywanie projektów uchwał i innych dokumentów na potrzeby Walnego Zebrania;
7)       podejmowanie uchwał dotyczących przyjęć członków, wygaśnięcia członkostwa bądź pozbawienia członkostwa;
8)       czuwanie nad przestrzeganiem obowiązków przez członków Stowarzyszenia;
9)       prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej Rodzinnego Ogrodu Działkowego oraz członków Stowarzyszenia;
10)     prowadzenie ewidencji członków, działkowców oraz działek w ogrodzie działkowym;
11)      sprawowanie nadzoru nad zagospodarowaniem działek zgodnym z regulaminem określonym w § 34 pkt.3;
12)      rozpatrywanie i załatwianie skarg składanych przez członków Stowarzyszenia ;
13)      utrzymywanie w należytym stanie ogólnych terenów, urządzeń i obiektów ogrodu działkowego;
14)      opracowywanie planów oraz realizacja inwestycji i remontów;
15)      gospodarowanie środkami finansowymi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i preliminarzem finansowym uchwalonym przez walne Zebranie;
16)      pobieranie składek członkowskich, wpisowego, opłat ogrodowych uchwalonych przez walne Zebranie oraz innych należności;
17)      terminowe regulowanie zobowiązań Stowarzyszenia;
 
§ 42
1. Zarząd działa w imieniu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Do Zarządu należy nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Następujące czynności podejmowane przez zarząd wymagają zgody Walnego Zebrania:
1)       nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości;
2)       zaciągniecie kredytu lub pożyczki;
3)       wynajęcie, wydzierżawienie lub oddanie do bezpłatnego korzystania nieruchomości Stowarzyszenia na okres bezterminowy albo dłuższy niż rok;
4)       rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 20.000,-zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość;
5)       przyjęcie lub odrzucenie spadku.
6)       ustalenie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją (zgodnie ze zmianą Ustawy z dn. 20.05.2016r.)
4. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa łącznie dwóch członków Zarządu, w tym prezes lub wiceprezes.
 
Komisja Rewizyjna
§ 43
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków.
3. Liczbę członków komisji rewizyjnej ustala walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby będące członkami Zarządu lub pozostające z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
5. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę (zastępców) i sekretarza.
 
§ 44
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1)       przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu;
2)       składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium członków Zarządu;
3)       przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;
4)       składanie żądania zwołania Walnego Zebrania;
 
§ 45
1. Dla oceny działalności Zarządu, Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole obejmujące w szczególności wykonanie uchwał Walnego Zebrania, w tym dotyczących planu pracy i wykonania preliminarza. Komisja rewizyjna bada również sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu sporządzane na potrzeby Walnego Zebrania.
2. Wyniki kontroli oraz ocenę rocznej działalności Zarządu Komisja Rewizyjna przedstawia wraz z wnioskami na Walnym Zebraniu sprawozdawczym. Ocena za okres kadencji przedstawiana jest na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
3. Wyniki kontroli, o których mowa w ust. 1, wraz z wnioskami Komisja Rewizyjna przedstawia na posiedzeniu Zarządu.
4. Protokoły kontroli oraz wnioski Komisja Rewizyjna przekazuje Zarządowi w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia kontroli.
 
§ 46
Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej oraz tryb przeprowadzania kontroli określa regulamin Komisji Rewizyjnej, który uchwala Walne Zebranie.
 
Komisja Rozjemcza
§ 47
1. Komisja Rozjemcza jest organem mediacyjnym i odwoławczym Stowarzyszenia.
2. Komisja Rozjemcza składa się z 3-5 członków.
3. Liczbę członków Komisji Rozjemczej ustala walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
4. Członkami Komisji Rozjemczej nie mogą być osoby będące członkami Zarządu lub pozostające z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
5. Komisja Rozjemcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę (zastępców) i sekretarza.
 
§ 48
1. Do kompetencji Komisji Rozjemczej należy w szczególności:
1)       rozpoznawanie i rozstrzyganie odwołań członków od uchwał Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa,
2)       rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od uchwał Zarządu w sprawie wymierzenia kary porządkowej.
3)       prowadzenie mediacji w sporach pomiędzy członkami zwyczajnymi lub osobami korzystającymi z działek w
4)       ogrodzie działkowym prowadzonym przez Stowarzyszenie;
2. Komisja Rozjemcza ma prawo uchylać uchwały Zarządu, o których mowa w ust.1
 
§ 49
Szczegółowe zasady działania Komisji Rozjemczej oraz tryb rozpoznawania i prowadzenia spraw wymienionych w § 48 ust. 1 określa regulamin Komisji Rozjemczej, który uchwala Walne Zebranie.
 
 
Rozdział V
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA
 
§ 50
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz inne prawa majątkowe.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, wpisowego, wpłat członków i osób korzystających z działek w ogrodzie działkowym prowadzonym przez Stowarzyszenie, dotacji, darowizn, środków otrzymanych od sponsorów, spadków i zapisów, dochodów z własnego majątku, z ofiarności publicznej.
3. Majątek Stowarzyszenia nie podlega podziałowi między jego członków.
 
§ 51
1. Wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zebranie w drodze uchwały.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacone do 31 maja każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 
§ 52
Funduszami Stowarzyszenia są:
1)      fundusz statutowy;
2)      fundusze celowe utworzone przez Walne Zebranie.
 
§ 53
1. Stowarzyszenie wydatkuje środki finansowe na podstawie preliminarzy finansowych obejmujących rok obrachunkowy.
2. Rokiem obrachunkowym w Stowarzyszeniu jest rok kalendarzowy.
3. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
4. Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem majątku i funduszy w Stowarzyszeniu sprawuje Komisja Rewizyjna.
5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Do załatwiania spraw biurowych (księgowość) może korzystać z pomocy osób spoza Stowarzyszenia.
 
§ 54
1. Każdy działkowiec jest zobowiązany do ponoszenia opłaty ogrodowej. Wysokość opłaty ogrodowej proponuje Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie niezbędnych przychodów pokrywających koszty funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego, a w szczególności związane z zarządzaniem, utrzymaniem terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej. Wysokość opłaty ogrodowej może być zróżnicowana z uwagi na ponoszenie przez działkowca składki członkowskiej, miejsce położenia działki.
2. Opłata ogrodowa winna być zapłacona jednorazowo w terminie 1 miesiąca od daty odbycia Walnego Zebrania, zatwierdzającego opłatę ogrodową, na rachunek Stowarzyszenia lub do kasy Stowarzyszenia.
 
 
Rozdział VI
ODDANIE DZIAŁKI ORGANIZACJOM SPOŁECZNYM
 
§ 55
Zarząd może oddać działkę w bezpłatne użytkowanie instytucjom prowadzącym działalność społeczną, oświatową, kulturalną, wychowawczą, rehabilitacyjną, dobroczynną lub opieki społecznej.
 
§ 56
1. Bezpłatne użytkowanie może trwać na okres jednego roku, z tym iż istnieje możliwość jego wielokrotnego przedłużania na kolejne okresy.
2. Okres używania nie może się skończyć przed dniem 30 września danego roku.
 
§ 57
Zarząd Stowarzyszenia może wypowiedzieć w każdym czasie używanie działki, jeżeli instytucja użytkuje ją w sposób sprzeczny z umową, pomimo wcześniejszego upomnienia.
 
 
Rozdział VII
SPOSÓB PROWADZENIA EWIDENCJI DZIAŁEK
 
§ 58
1. Zarząd Stowarzyszenia prowadzi ewidencję działek. Ewidencja jest prowadzona w formie papierowej lub elektronicznie.
2. Ewidencja obejmuje dane określone w art. 51 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
3. Ewidencja podlega ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 
 
Rozdział VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 59
Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez walne Zebranie na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania; postanowienie § 30 nie stosuje się.
 
§ 60
1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. Postanowień § 30 nie stosuje się.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.
3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania.
 
§ 61
1. Zabrania się:
1)       udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskim”
2)       przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3)       wykorzystywaniu majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4)       zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 
Statut wchodzi w życie z dniem wpisu do KRS.
Protokolant Zgromadzenia w dniu 18.06.2016 r. …............................................
Przewodniczący Zgromadzenia w dniu 18.06.2016 r. …...........................................
Copyright ©2017 Stowarzyszenie Ogrodowe BIPROSTAL, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 26499
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem