Aktualności 

Kraków 08.09.2023

W dniu dzisiejszym usterka bramy wjazdowej została usunięta. Przyczyną usterki była wadliwia karta SIM. Po wymianie na nową brama wjazdowa działa poprawnie.
Kraków 07.09.2023

Drodzy działkowcy i działkowiczki, w dniu dzisiejszym uległa awarii automatyka bramy wjazdowej. Obecnie bramę można
otwierac tylko ręcznie. Postaramy się usunąć tą niedogodność w dniu jutrzejszym.
Kraków 28.08.2023


Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w zakładce OPŁATY jest lista należności wg. stanu na dzień 27.08.2023 wraz z wyszczególnionymi ustawowymi odsetkami.

Kraków 02.08.2023 r

Zarząd SO Biprostal informuje, że do nowych drzwi od ubikacji pasuje klucz od bramki wejściowej.
Kraków 25.05.2023 r

Zarząd SO Biprostal w nawiązaniu do informacji przekazanych na Walnym Zebraniu w dniu 13.05.2023 r udostępnia posiadane wpisy do KW z Decyzjami Prezydenta Miasta Krakowa.

Działki KW
Działki KW Plan - na żółto działki w użytkowaniu SO Biprostal
Kraków 07.05.2023

Zarząd SO BIprostal informuje, że w dniu 30.05.2023 zostanie podstawiony kontener na wielkie gabaryty.
Prosimy ściśle przestrzegać instrukcji zamieszczonej poniżej.

Co wrzucamy do kontenera?
 • rowery, wózki.
 • duże zabawki (bez elektroniki)
 • meble ogrodowe.
• materace.
 • wykładziny.
 • suszarkę na pranie.
• deskę do prasowania.
 • meble, płyty pilśniowe i MDF

 Czego nie zaliczamy do odpadów wielkogabarytowych. Wywóz odpadów wielkogabarytowych obejmuje wyłącznie odpady klasyfikujące się w tej kategorii. Pozostałe odpady powinny zostać wywiezione do Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów bądź wrzucane do osobnego, przeznaczonego na nie kontenera. Do kontenerów na gabaryty nie należy wrzucać:
 • opon;
• tzw. elektrośmieci, czyli zużytych sprzętów RTV i AGD;
• akumulatorów i baterii;
• odpadów niebezpiecznych, np. opakowań po farbach i lakierach, olejów, aerozoli, azbestu, eternitu;
• papy, onduliny, wełny mineralnej;
• świetlówek;
• odpadów zielonych i biodegradowalnych.
Kraków 14.04.2023
Kraków 02.04.2023

Oto obraz bezmyślności niektórych użytkowników działek. Zielone odpady powinny być rozdrobnione i umieszczone w workach do tego przeznaczonych. Następnym razem umieścimy tu informację, z której działki takie odpady są usuwane nieprawidłowo.
Kraków 31.12.2022 r.
UWAGA
 W zakładce AKTUALNOŚCI - OPŁATY jest aktualna tabela zaległości w opłatach za użytkowanie działek za 2022 rok.

Prosimy o wpłaty (co do grosza) dokładnie takie jakie są w tabeli.
Tabela nie uwzględnia odsetek przy opłatach działkowych.
Kraków 26.07.2022

UWAGA
od dnia 11.07.2022 brama wjazdowa na teren naszego ogrodu jest otwierana tylko za pomocą telefonów komórkowych.
Bramę otwieramy dzwoniąc na numer: 691 318 609


Kraków 25.06.2022


Najnowsze wiadomości na temat: konsultacji społecznych dot. połączenia ul. Przybyszewskiego z ul. Piastowską poprzez przebudowę ulicy Buszka.
Kopiuj link i wklej w swojej przeglądarce. 

https://www.dzielnica5.krakow.pl/aktualnosci/konsultacje-spoleczne-dot-polaczenia-ul-przybyszewskiego-z-ul-piastowska-poprzez-przebudowe-ulicy-buszka
Ruszają konsultacje w sprawie połączenia ul. Przybyszewskiego z Piastowską 2022-06-13 Od 13 czerwca do 30 września 2022 r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa prowadzi konsultacje społeczne w sprawie projektowanego połączenia ulic Przybyszewskiego z Piastowską poprzez przebudowę ulicy Buszka - z uwzględnieniem kategorii ulicy oraz możliwych nowych rozwiązań w tym zakresie.

Celem konsultacji z mieszkańcami jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie realizacji - bądź nie - rozbudowy ulicy Buszka do parametrów drogi lokalnej, według założeń określonych w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, a także ewentualne przygotowanie innych, dobrze funkcjonujących rozwiązań, np. poprzez odpowiednią organizację ruchu lub zastosowania innych sposobów uspokajających ruch. Podstawą do tworzenia stanowiska w przedmiotowej sprawie będą proponowane warianty przebudowy i przedłużenia ulicy Buszka oraz założenia dotyczące organizacji ruchu. Opinii poddany ma być także wariant bezinwestycyjny. Materiałami pomocniczymi będą wyniki prognoz ruchu dla każdego wariantu. W ramach konsultacji zaplanowano: otwarte, protokołowane spotkanie z mieszkańcami, zbieranie uwag, wniosków i propozycji na piśmie za pomocą formularza konsultacyjnego, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z możliwością przesłania formularza również w formie papierowej (pocztą tradycyjną), a także ankietę elektroniczną (online). Więcej informacji na temat konsultacji będzie wkrótce zamieszczonych na stronie www.obywateiski.krakow.pl.
21.03.2022
Remont ogrodzenia od ul. Mydlnickiej


Kraków 19.12.2021

W związku z planowanym remontem ogrodzenia od strony ul. Mydlnickiej, prosimy użytkowników działek nr 52, 53, 54, 82, 84, 127, 128 o pilne uprzątnięcie terenu w odległości ok. 50 cm od istniejącego ogrodzenia. Dotyczy to przede wszystkim wycięcia wszystkich zarośli, gałęzi i krzaków wrastających w obecnie ogrodzenie. Prace te obowiązkowo należy wykonać do końca stycznia 2021 roku. Jeżeli użytkownik danej działki nie wykona ich we własnym zakresie jak i w oznaczonym terminie zarząd zleci je zewnętrznej firmie na koszt użytkownika. Użytkowników wymienionych działek którzy z różnych przyczyn sami nie będą mogli tego wykonać prosi się o powiadomienie zarządu drogą e-mail do 31.12.2021r.
Zarząd SO Biprostal

Bezpański pies biegający po ogrodzie
skopiuj link i wklej do przeglądarki

https://youtu.be/PRkaGp7-tccDzisiaj tj.   31.05.2021 godz. 18.26

Aby obejrzeć dziki w naszym ogrodzie wklej ten link do przeglądarki:

https://drive.google.com/file/d/1WRzmXQR2XkJHtRDM7WQJzt521rZa4V1l/view?usp=sharing
Czy działkowiec może zamontować kamerę na działce?
 
Regulamin ROD ani inne przepisy obowiązujące w PZD nie zabraniają działkowcowi montowania kamer na działce rodzinnej. Należy więc uznać, że jest on uprawniony do instalacji monitoringu na swojej działce m.in. w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób na niej przebywających, czy też ochrony mienia ogrodowego (przed dewastacją lub kradzieżą). Jest to działanie uzasadnione zarówno w ramach porządku prawnego, jak i wykonania praw wynikających z umowy dzierżawy działkowej.
 
Jednakże, jak każde prawo, również i to prawo podlega ograniczeniom. Tym ograniczeniem jest sfera praw osobistych przysługujących innym osobom. Innymi słowy, prawo działkowca do podjęcia ustalonych działań dotyczących bezpieczeństwa kończy się tam, gdzie zaczyna się prawo innego działkowca m.in. do prywatności i do wizerunku.
 
Należy zatem przyjąć, że można instalować na działce w ROD kamerę rejestrującą obraz . Nie może ona jednak obejmować swoim zasięgiem sąsiedniej działki. Działanie polegające na rejestrowaniu obrazu działki sąsiada i wizerunków osób na niej przebywających stanowi bowiem naruszenie dóbr osobistych tj. prawa do prywatności oraz prawa do wizerunku.
Takie prawo podlega ochronie prawnej.  Zgodnie z art. 24 § 1 i 2 kodeksu cywilnego, osoba, której dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne.  A w razie dokonanego naruszenia może także żądać od osoby, która dopuściła się naruszenia, aby dopełniła ona czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.  Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.  Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.
 
 Ww. roszczenie, działkowiec powinien kierować bezpośrednio do działkowca, który dopuścił się naruszenia dóbr osobistych.
.
Aktualizacja
27.05.2020
KOMUNIKAT
Przypomina się zasady gospodarowania odpadami:
 
1.     Worki z odpadami zielonymi należy wynosić przed bramę wjazdową od ul. Mydlnickiej.
       Grube gałęzie winny być rozdrobione, a worki zamknięte.
       Żadne inne odpady nie mogą tam być składowane.
2.     Na terenie parkingu zabrania się pozostawiania jakichkolwiek śmieci i gruzu.
3.     Na terenie śmietnika zabrania się wyrzucać odpady wielkogabarytowe, gruz i inne śmieci, które nie są     
        odpadami objętymi segregacją.
4.     Raz w roku tradycyjne udostępniony zostanie kontener na odpady wielkogabarytowe. Do tego czasu każdy użytkownik we własnym zakresie 
        zobowiązany jest takie odpady utylizować we własnym zakresie.
5.     Materiały budowlane po rozbiórkach i remontach jak np. gruz itp.  każdy użytkownik bezwzględnie utylizuje we własnym zakresie.
6.     Z uwagi na zachowanie porządku i czystości uprasza się nie dokładać dodatkowych śmieci do pełnych kontenerów, lecz poczekać na ich
        opróżnienie i dopiero ponownie je zapełniać.
 
Zarząd prosi o bezwzględne stosowanie się do powyższych zasad.    Każde ujawnione ich złamanie skutkować będzie nałożeniem kar finansowych.
 
Zarząd SO BIPROSTAL
 

Aktualizacja 

27-05-2020

cd. koronawirus

e-recepty

Poznaj aplikację ProteGO Safe

Aktualne zasady i ograniczenia

Czytaj

Aktualizacja 24.05.2020

 

Planowane poszerzenie strefy płatnego parkowania – konsultacje społeczne

Link - kliknij
Aktualizacja  22.05.2020
Zarząd SO Biprostal przypomina.
 
 
2019-10-18
WJAZD NA TEREN OGRODU ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY                                                    
 
Zarząd SO BIPROSTAL informuje, że ze względów
bezpieczeństwa, oraz z uwagi na łamanie przez niektóre osoby
regulaminu i wydanych zarządzeń dotyczących ograniczonego
wjazdu i parkowania na teren alejek spacerowych zostaje
całkowicie zamknięty wjazd na teren ogrodu.
W przypadku konieczności transportu np. materiałów
budowlanych wjazd będzie możliwy jedynie po wcześniejszym
uzgodnieniu takiej potrzeby z zarządem podczas dyżurów
czwartkowych.
Do transportu doraźnego mniejszych materiałów pomiędzy
parkingiem a działką każdy działkowiec będzie mógł skorzystać
z zakupionego wózka zaparkowanego przy budynku socjalnym.  Do kłódki pasuje klucz od bramy.
W sytuacjach nadzwyczajnych jednorazowy wjazd może umożliwić gospodarz ogrodu pod warunkiem jego obecności na terenie działek.
Taki stan rzeczy obowiązuje do odwołania.
 
07-05-2020 
          
Szanowni Państwo, Sygnatariusze petycji w sprawie wyścigów konnych na Błoniach!
Piszę do Państwa, by poinformować, że władze miasta Krakowa odpowiedziały na naszą wspólną petycję (odpowiedź w załączeniu). Nie jest to jeszcze odpowiedź w pełni satysfakcjonująca, jednak daje duże nadzieje, że profesjonalnych wyścigów konnych na krakowskich Błoniach nie będzie.
Jak Państwo przeczytacie, w tym roku gonitwy na Błoniach niemal na pewno się nie odbędą, co oczywiście ma związek ze specyficzną sytuacją, w jakiej się znaleźliśmy – czyli stanem epidemii. Czytając tę odpowiedź, można jednak mieć wrażenie, że z całej tej inicjatywy władze miasta „wycofują się rakiem” – ale to już sami Państwo ocenicie. Natomiast bardzo dobrym sygnałem, świadczącym o naszej wspólnej skuteczności, jest informacja, która pojawia się pod koniec odpowiedzi: „(…) m.in. z uwagi na charakter spraw poruszanych we wniesionej petycji, w chwili obecnej analizowana jest możliwość uruchomienia procesu ewentualnych konsultacji społecznych w tym zakresie”.
Nasza presja ma więc duży sens. Pod petycją podpisało się już ponad 5 tysięcy osób, jednak nie zamierzamy jeszcze kończyć akcji –  podpisy zbieramy dalej, do momentu, kiedy osiągniemy nasz cel w stu procentach. Zapewniam także, że temat konsultacji społecznych w sprawie wyścigów konnych na Błoniach będę monitorował jako radny miejski.
Z pozdrowieniami,
Łukasz Gibała 
 
                                                                                                       Kraków dn. 20.04.2020r.
 
KOMUNIKAT
 
Awaria 4 nitki usunięta w dniu 20-04-2020.
Na działkach 96 - 105 jest już woda.
 
Informujemy, że w dniu 18 kwietnia 2020,
próbnie uruchomiono sieć wodociągową
na terenie naszego Ogrodu.
 
 
 
Zarząd SO BIPROSTAL                                                         

02-04-2020

KOMUNIKAT

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą koronawirusa, w celu zminimalizowania zagrożeń dla działkowców oraz ich rodzin zarząd SO BIPROSTAL podjął decyzję o przeniesieniu planowanego na koniec kwietnia 2020 r. Walnego Zebrania Członków naszego stowarzyszenia.
Z uwagi na powyższe nowy termin jego odbycia wstępnie ustalono na lipiec 2020r.
Jednak w zależności od rozwoju sytuacji również i ten termin może zostać przesunięty o czym będziemy informować na naszej stronie internetowej www.sobiprostal.pl , w zakładce /aktualności/, oraz komunikatami wywieszonymi na terenie ogrodu.
Mając na uwadze nadzwyczajną sytuację, oraz konieczność zachowania bieżącego funkcjonowania naszego stowarzyszenia w 2020 roku, prosimy o wpłacanie zgodnie z regulaminem do końca maja zaliczek z tytułu opłat ogrodowych w wysokości uchwalonej w poprzednim roku.
Preferowane są wpłaty w formie bezgotówkowej w drodze przelewu bankowego.
 
Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować na adres sobiprostal@gmail.com
Zarząd SO Biprostal

 

31-03-2020

UWAGA

ograniczenia od dnia 01.04.2020

Kolejne kroki  w walce z koronawirusem

  kliknij

 

2020-03-20

 
 
Z sondaży wynika, że jedna trzecia z nas NADAL nie docenia zagrożenia, jakie niesie pandemia.  A wystarczy niepotrzebne ryzyko jednej osoby, aby wirus mógł zakazić tysiące innych.
Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię, a to oznacza, że wielu z nas może zachorować. I chociaż większość wyjdzie z tego bez szwanku, dla osób najbardziej narażonych zakażenie koronawirusem może być kwestią życia i śmierci. Każdy i każda z nas ma jakąś ukochaną osobę, którą może to spotkać.

Co wobec tego musimy zrobić?  SPOWOLNIĆ tempo rozprzestrzeniania się wirusa, bo im wolniej epidemia będzie narastać, tym łatwiej szpitale zapewnią pomoc rosnącej liczbie chorych i tym więcej ludzi przeżyje.
Gdy wiele krajów zaczyna się zamykać, znajdujemy się w rzeczywiście trudnej sytuacji – a to może albo przepełnić nas strachem i podzielić, albo zjednoczyć we wspólnym celu. A nasz ruch może pomóc wpłynąć na to, co będzie się działo.
 
🏠
ZATRZYMAĆ WIRUSA za progiem – regularnie myjąc ręce, unikając zbędnego zbliżania się do innych, nie wychodząc z domu, o ile to możliwe, i jak najwcześniej zgłaszając się po pomoc medyczną.
 
 
👵
CHRONIĆ NAJSŁABSZYCH – oferując wsparcie i pomoc tym, którzy są najbardziej narażeni na zakażenie, i wspierając humanitarne działania państwa i władz lokalnych, które służą ich bezpieczeństwu.
 
 
💬
INFORMOWAĆ, NIE STRASZYĆ – udostępniając rodzinie i znajomym rzetelne, sprawdzone i konkretne informacje oraz odpierając głosy tych, którzy próbują szerzyć lęk i demonizować innych ludzi.
 

2019-10-18

WJAZD NA TEREN OGRODU ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY

 
Zarząd SO BIPROSTAL informuje, że ze względów
bezpieczeństwa, oraz z uwagi na łamanie przez niektóre osoby
regulaminu i wydanych zarządzeń dotyczących ograniczonego
wjazdu i parkowania na teren alejek spacerowych zostaje
całkowicie zamknięty wjazd na teren ogrodu.
W przypadku konieczności transportu np. materiałów
budowlanych wjazd będzie możliwy jedynie po wcześniejszym
uzgodnieniu takiej potrzeby z zarządem podczas dyżurów
czwartkowych.
Do transportu doraźnego mniejszych materiałów pomiędzy
parkingiem a działką każdy działkowiec będzie mógł skorzystać
z zakupionego wózka zaparkowanego przy budynku socjalnym.
W sytuacjach nadzwyczajnych jednorazowy wjazd może
umożliwić gospodarz ogrodu pod warunkiem jego obecności na
terenie działek.
Taki stan rzeczy obowiązuje do odwołania.

2019-10-01
OKRESOWY PRZEGLĄD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

 
Żeby działało dobrze, trzeba o to dbać!
 
Informujemy, że zlecono uprawnionej firmie dokonanie okresowego przeglądu instalacji elektrycznej,
oraz odczytu liczników energii na wszystkich działkach naszego ogrodu.
 
W związku z powyższym prosimy użytkowników działek o umożliwienie delegowanemu elektrykowi dokonania tych czynności.

2019-03-24

WIOSENNE ODŚWIEŻENIE WIZERUNKU - czyli: NOWE LAMPY!

 
Wiosna zawitała do nas chyba już na dobre a wraz z nią - nadszedł czas na zmiany i ulepszenia.
 
Zwróćcie uwagę na osiem nowych lamp, które od niedawna oświetlają nasz ogród.
Ciekawi jesteśmy Waszych wrażeń! 
Czy wszystko funkcjonuje tak jak powinno? Jakie macie uwagi na temat ich działania?
Inne komentarze?
 

Napiszcie do nas!

 
 

2018-04-13

Wiosenne odświeżenie wizerunku

 
Na naszej bramie - od strony ulicy Mydlnickiej - zamontowaliśmy nowy szyld informacyjny.
Mamy nadzieję, że Wam również się podoba  :)
 
Promujemy adres strony internetowej, licząc na to, że coraz więcej Działkowców będzie korzystało z tego źródła informacji o naszym Ogrodzie.
 
Ponownie zapraszamy wszystkich chetnych do współtworzenia tej strony!
 

2018-04-09

Niedługo puszczamy wodę!

 
Informujemy, że w dniu 20 kwietnia 2018, planowane jest uruchomienie sieci wodociągowej na terenie naszego Ogrodu.
 
W tym celu – dla uniknięcia ewentualnych przecieków i nieszczelności w instalacji wodnej – prosimy o obowiązkowe dokonanie przeglądu instalacji wodociągowej na terenie swojej działki oraz altany i przeprowadzenie koniecznych napraw. Prace te muszą być wykonane przed 20 kwietnia. Wystąpienie przecieków w instalacji wodociągowej po uruchomieniu sieci, spowoduje ponowne jej zamknięcie do czasu usunięcia nieszczelności.
 
Aby zoptymalizować ten proces – zachęcamy i zapraszamy Państwa do obecności na działce w dniu 20 kwietnia.
Zróbmy wszystko, aby w długi weekend można było miło i wygodnie spędzać czas na ogrodowych majówkach!

 

2018-03-21

Kto nie mógł się już doczekać?

 
Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi 
Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cieplejsze dni 
Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis a vis 
Zapachniało, zajaśniało wiosna, ach to ty 
 
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty......


/Autor tekstu:
Marek Grechuta/

2017-10-30

Czas na jesienne zamknięcie wody!

Tegoroczne mrozy i śniegi wydają się być coraz bliżej... W tym roku zamknięcie dopływu wody nastąpi w sobotę, 18 listopada 2017.
Zachęcamy do jak najszybszego zakończenia wszelkich prac, do których bieżąca woda jest niezbędna.
Pamiętajcie też o spuszczeniu wody tam gdzie to konieczne. 
Zalecamy również zabezpieczenie zaworów czerpalnych przed ewentualną kradzieżą . 
Bądźmy dobrze przygotowani do sezonu zimowego!

Masz w ogródku bukszpany?

Uważaj na ćmę bukszpanową! Jest bardzo niebezpieczna!

W początkowym stadium owad ten zimuje na krzewach bukszpanowych w postaci gąsienic i już wczesną wiosną zaczyna żerować wewnątrz krzaków. Trudno go zauważyć. W naszych warunkach klimatycznych ten owad nie ma naturalnych wrogów. Nie jedzą go ptaki, bo prawdopodobnie jest niesmaczny. Rozwija się bez zahamowań i na dodatek może mieć dwa albo trzy pokolenia w ciągu roku. Poczytaj, jak można ratować te piękne krzewy!
 
 
2017-07-15
Zamykanie bram
Przypominamy wszystkim Działkowiczom o obowiązku każdorazowego zamykania bram wejściowych na klucz! 

2017-07-01

Indywidualne podłączenia wody do altan

Zakończono planowany remont wodociągu.
Podłączenia hydrauliczne altan do nowych nitek rurociągów można wykonywać na indywidualne zlecenie. Kontakt z wykonawcą, firmą ORKAN: 666 841 763  (pan Darek)

2017-06-27

Remont rurociągu - kolejna nitka

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 czerwca 2017 (czwartek) rozpocznie się remont pierwszej nitki rurociągu ogrodu.
W związku z tym prosimy użytkowników działek po których przebiega wodociąg po powierzchni (nr 68 - 81 + 54) o usunięcie do tego dnia wszelkich sprzętów, kompostowników, przesadzenie roślin, które rosną na trasie wykopu dla rurociągu. Trasa koparki i pryzmy wykopywanej ziemi będzie miała szerokość ok. 2 metrów.

2017-06-06

Remont rurociągu - etap pierwszy

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 czerwca 2017 (poniedziałek) rozpocznie się remont trzeciej nitki rurociągu ogrodu.

W związku z tym prosimy użytkowników działek nr 27-38 o usunięcie do tego dnia wszelkich sprzętów, kompostowników, przesadzenie roślin, które rosną na trasie wykopu dla rurociągu. Trasa koparki i pryzmy wykopywanej ziemi będzie miała szerokość ok. 2 metrów.

W załączeniu plan z trasą przebiegu rurociągu trzeciej nitki.

Copyright ©2017 Stowarzyszenie Ogrodowe BIPROSTAL, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 26494
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem