Aktualności 

Aby obejrzeć dziki w naszym ogrodzie wklej ten link do przeglądarki:

https://drive.google.com/file/d/1WRzmXQR2XkJHtRDM7WQJzt521rZa4V1l/view?usp=sharing
 
Remont ogrodzenia zewnętrznego
Dotyczy działek od 106 do 127
W związku z planowanym remontem ogrodzenia prosimy o przygotowanie wolnego od nasadzeń i innych stałych elementów terenu w odległości co najmniej 2 m od ogrodzenia zewnętrznego.
Planowany termin rozpoczęcia prac listopad lub grudzień 2020 r. Dokładna data rozpoczęcia remontu będzie podana w późniejszym terminie, gdyż zależy ona od   wykonawcy jak również od warunków pogodowych.
 
Kraków 11.10.2020

 

Kraków 27.05.2020                                                                      UWAGA !!!

                     Poszukujemy kandydata na Gospodarza Ogrodu.

                                             Chętni proszeni są o przesłanie swoich kandydatur na skrzynkę e-mail.
                                                                            sobiprostal@gmail.com
 
Czy działkowiec może zamontować kamerę na działce?
 
Regulamin ROD ani inne przepisy obowiązujące w PZD nie zabraniają działkowcowi montowania kamer na działce rodzinnej. Należy więc uznać, że jest on uprawniony do instalacji monitoringu na swojej działce m.in. w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób na niej przebywających, czy też ochrony mienia ogrodowego (przed dewastacją lub kradzieżą). Jest to działanie uzasadnione zarówno w ramach porządku prawnego, jak i wykonania praw wynikających z umowy dzierżawy działkowej.
 
Jednakże, jak każde prawo, również i to prawo podlega ograniczeniom. Tym ograniczeniem jest sfera praw osobistych przysługujących innym osobom. Innymi słowy, prawo działkowca do podjęcia ustalonych działań dotyczących bezpieczeństwa kończy się tam, gdzie zaczyna się prawo innego działkowca m.in. do prywatności i do wizerunku.
 
Należy zatem przyjąć, że można instalować na działce w ROD kamerę rejestrującą obraz . Nie może ona jednak obejmować swoim zasięgiem sąsiedniej działki. Działanie polegające na rejestrowaniu obrazu działki sąsiada i wizerunków osób na niej przebywających stanowi bowiem naruszenie dóbr osobistych tj. prawa do prywatności oraz prawa do wizerunku.
Takie prawo podlega ochronie prawnej.  Zgodnie z art. 24 § 1 i 2 kodeksu cywilnego, osoba, której dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne.  A w razie dokonanego naruszenia może także żądać od osoby, która dopuściła się naruszenia, aby dopełniła ona czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.  Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.  Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.
 
 Ww. roszczenie, działkowiec powinien kierować bezpośrednio do działkowca, który dopuścił się naruszenia dóbr osobistych.
.
Aktualizacja
27.05.2020
KOMUNIKAT
Przypomina się zasady gospodarowania odpadami:
 
1.     Worki z odpadami zielonymi należy wynosić przed bramę wjazdową od ul. Mydlnickiej.
       Grube gałęzie winny być rozdrobione, a worki zamknięte.
       Żadne inne odpady nie mogą tam być składowane.
2.     Na terenie parkingu zabrania się pozostawiania jakichkolwiek śmieci i gruzu.
3.     Na terenie śmietnika zabrania się wyrzucać odpady wielkogabarytowe, gruz i inne śmieci, które nie są     
        odpadami objętymi segregacją.
4.     Raz w roku tradycyjne udostępniony zostanie kontener na odpady wielkogabarytowe. Do tego czasu każdy użytkownik we własnym zakresie 
        zobowiązany jest takie odpady utylizować we własnym zakresie.
5.     Materiały budowlane po rozbiórkach i remontach jak np. gruz itp.  każdy użytkownik bezwzględnie utylizuje we własnym zakresie.
6.     Z uwagi na zachowanie porządku i czystości uprasza się nie dokładać dodatkowych śmieci do pełnych kontenerów, lecz poczekać na ich
        opróżnienie i dopiero ponownie je zapełniać.
 
Zarząd prosi o bezwzględne stosowanie się do powyższych zasad.    Każde ujawnione ich złamanie skutkować będzie nałożeniem kar finansowych.
 
Zarząd SO BIPROSTAL
 
Aktualizacja
27.05.2020r.
 
KOMUNIKAT
 
      Zarząd przypomina, że zgodnie z regulaminem do końca maja należy dokonać wpłat z tytułu opłat ogrodowych w wysokości uchwalonej 
w poprzednim roku.
       W związku z istniejącą sytuacją dotyczącą Koronawirusa w tym roku wpłaty należy dokonywać w formie bezgotówkowej,
w drodze przelewu bankowego lub przekazu pocztowego na konto nr : 13 8591 0007 0020 0093 9371 0002 / Krakowski Bank Spółdzielczy.
 
 
Zarząd SO BIPROSTAL

Aktualizacja 

27-05-2020

cd. koronawirus

e-recepty

Poznaj aplikację ProteGO Safe

Aktualne zasady i ograniczenia

Czytaj

Aktualizacja 24.05.2020

 

Planowane poszerzenie strefy płatnego parkowania – konsultacje społeczne

Link - kliknij
Aktualizacja  22.05.2020
Zarząd SO Biprostal przypomina.
 
 
2019-10-18
WJAZD NA TEREN OGRODU ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY                                                    
 
Zarząd SO BIPROSTAL informuje, że ze względów
bezpieczeństwa, oraz z uwagi na łamanie przez niektóre osoby
regulaminu i wydanych zarządzeń dotyczących ograniczonego
wjazdu i parkowania na teren alejek spacerowych zostaje
całkowicie zamknięty wjazd na teren ogrodu.
W przypadku konieczności transportu np. materiałów
budowlanych wjazd będzie możliwy jedynie po wcześniejszym
uzgodnieniu takiej potrzeby z zarządem podczas dyżurów
czwartkowych.
Do transportu doraźnego mniejszych materiałów pomiędzy
parkingiem a działką każdy działkowiec będzie mógł skorzystać
z zakupionego wózka zaparkowanego przy budynku socjalnym.  Do kłódki pasuje klucz od bramy.
W sytuacjach nadzwyczajnych jednorazowy wjazd może umożliwić gospodarz ogrodu pod warunkiem jego obecności na terenie działek.
Taki stan rzeczy obowiązuje do odwołania.
 
07-05-2020 
          
Szanowni Państwo, Sygnatariusze petycji w sprawie wyścigów konnych na Błoniach!
Piszę do Państwa, by poinformować, że władze miasta Krakowa odpowiedziały na naszą wspólną petycję (odpowiedź w załączeniu). Nie jest to jeszcze odpowiedź w pełni satysfakcjonująca, jednak daje duże nadzieje, że profesjonalnych wyścigów konnych na krakowskich Błoniach nie będzie.
Jak Państwo przeczytacie, w tym roku gonitwy na Błoniach niemal na pewno się nie odbędą, co oczywiście ma związek ze specyficzną sytuacją, w jakiej się znaleźliśmy – czyli stanem epidemii. Czytając tę odpowiedź, można jednak mieć wrażenie, że z całej tej inicjatywy władze miasta „wycofują się rakiem” – ale to już sami Państwo ocenicie. Natomiast bardzo dobrym sygnałem, świadczącym o naszej wspólnej skuteczności, jest informacja, która pojawia się pod koniec odpowiedzi: „(…) m.in. z uwagi na charakter spraw poruszanych we wniesionej petycji, w chwili obecnej analizowana jest możliwość uruchomienia procesu ewentualnych konsultacji społecznych w tym zakresie”.
Nasza presja ma więc duży sens. Pod petycją podpisało się już ponad 5 tysięcy osób, jednak nie zamierzamy jeszcze kończyć akcji –  podpisy zbieramy dalej, do momentu, kiedy osiągniemy nasz cel w stu procentach. Zapewniam także, że temat konsultacji społecznych w sprawie wyścigów konnych na Błoniach będę monitorował jako radny miejski.
Z pozdrowieniami,
Łukasz Gibała 
 
                                                                                                       Kraków dn. 20.04.2020r.
 
KOMUNIKAT
 
Awaria 4 nitki usunięta w dniu 20-04-2020.
Na działkach 96 - 105 jest już woda.
 
Informujemy, że w dniu 18 kwietnia 2020,
próbnie uruchomiono sieć wodociągową
na terenie naszego Ogrodu.
 
 
 
Zarząd SO BIPROSTAL                                                         
06-04-2020
Komunikat Zarządu SO „BIPROSTAL”
z dnia 06.04.2020
W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami nt. prawa działkowca do przebywania na działce w ROD, informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD.
W szczególności wskazać należy na fakt, że działkowiec posiada tytuł prawny do indywidualnej działki. Co więcej, działkowcowi przysługuje prawo własności do naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na tej działce. Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności. W obecnych warunkach żaden przepis prawa powszechnego nie statuuje takich ograniczeń. Warto podkreślić, że specyficzne rozwiązania prawne obowiązujące w ROD, gdzie poszczególne obszary (działki) mają indywidualnych, „prywatnych” dzierżawców, wykluczają też możliwość zakwalifikowania działek jako terenów zielni pełniących funkcje publiczne.
Zarząd SO Biprostal pragnie podkreślić, że mając świadomość na temat sytuacji związanej z ogłoszeniem stanu epidemii, w ramach posiadanych uprawnień, podjął decyzję o zamknięciu terenów ROD dla osób trzecich. W funkcjonowaniu ROD wprowadzono również szereg obostrzeń dotykających działkowców, m.in. wyłączono z użytkowania przestrzenie wspólną w ogrodzie tj. świetlicę. Do działkowców kieruje się prośbę o ograniczenie do minimum aktywności na terenie ROD, zachowanie szczególnej ostrożności, powstrzymanie się od bezpośrednich kontaktów z osobami spoza najbliższej rodziny.
Jednocześnie, mając na uwadze sygnały o próbach nakładania na działkowców mandatów w związku z pobytem na działce, jak również z powodu przemieszczania się w celu dotarcia na działkę w ROD, Zarząd SO wskazuje, że powyższe działania budzą poważne wątpliwości w kontekście obowiązujących przepisów. Stoją też w sprzeczności z publicznymi wypowiedziami przedstawicieli władz, w tym Ministerstwa Zdrowia. Niewątpliwie w określonych stanach faktycznych wyjazd na działkę w ROD może być zaliczany do kategorii przemieszczania się w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.
 
 
                                                                                                                      Za Zarząd

02-04-2020

KOMUNIKAT

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą koronawirusa, w celu zminimalizowania zagrożeń dla działkowców oraz ich rodzin zarząd SO BIPROSTAL podjął decyzję o przeniesieniu planowanego na koniec kwietnia 2020 r. Walnego Zebrania Członków naszego stowarzyszenia.
Z uwagi na powyższe nowy termin jego odbycia wstępnie ustalono na lipiec 2020r.
Jednak w zależności od rozwoju sytuacji również i ten termin może zostać przesunięty o czym będziemy informować na naszej stronie internetowej www.sobiprostal.pl , w zakładce /aktualności/, oraz komunikatami wywieszonymi na terenie ogrodu.
Mając na uwadze nadzwyczajną sytuację, oraz konieczność zachowania bieżącego funkcjonowania naszego stowarzyszenia w 2020 roku, prosimy o wpłacanie zgodnie z regulaminem do końca maja zaliczek z tytułu opłat ogrodowych w wysokości uchwalonej w poprzednim roku.
Preferowane są wpłaty w formie bezgotówkowej w drodze przelewu bankowego.
 
Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować na adres sobiprostal@gmail.com
Zarząd SO Biprostal

 

31-03-2020

UWAGA

ograniczenia od dnia 01.04.2020

Kolejne kroki  w walce z koronawirusem

  kliknij

 

2020-03-20

 
 
Z sondaży wynika, że jedna trzecia z nas NADAL nie docenia zagrożenia, jakie niesie pandemia.  A wystarczy niepotrzebne ryzyko jednej osoby, aby wirus mógł zakazić tysiące innych.
Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię, a to oznacza, że wielu z nas może zachorować. I chociaż większość wyjdzie z tego bez szwanku, dla osób najbardziej narażonych zakażenie koronawirusem może być kwestią życia i śmierci. Każdy i każda z nas ma jakąś ukochaną osobę, którą może to spotkać.

Co wobec tego musimy zrobić?  SPOWOLNIĆ tempo rozprzestrzeniania się wirusa, bo im wolniej epidemia będzie narastać, tym łatwiej szpitale zapewnią pomoc rosnącej liczbie chorych i tym więcej ludzi przeżyje.
Gdy wiele krajów zaczyna się zamykać, znajdujemy się w rzeczywiście trudnej sytuacji – a to może albo przepełnić nas strachem i podzielić, albo zjednoczyć we wspólnym celu. A nasz ruch może pomóc wpłynąć na to, co będzie się działo.
 
🏠
ZATRZYMAĆ WIRUSA za progiem – regularnie myjąc ręce, unikając zbędnego zbliżania się do innych, nie wychodząc z domu, o ile to możliwe, i jak najwcześniej zgłaszając się po pomoc medyczną.
 
 
👵
CHRONIĆ NAJSŁABSZYCH – oferując wsparcie i pomoc tym, którzy są najbardziej narażeni na zakażenie, i wspierając humanitarne działania państwa i władz lokalnych, które służą ich bezpieczeństwu.
 
 
💬
INFORMOWAĆ, NIE STRASZYĆ – udostępniając rodzinie i znajomym rzetelne, sprawdzone i konkretne informacje oraz odpierając głosy tych, którzy próbują szerzyć lęk i demonizować innych ludzi.
 
KORONAWIRUS  (aktualne informacja i zalecenia)

Wszystkiego najlepszego na Święta i Nowy 2020 Rok!

 
Drodzy,
 
Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym Nowym Roku!
 
Bądźcie zdrowi i radośni.
 

Niech się Wam darzy!

2019-10-26

KONIEC SEZONU LETNIEGO

 
Wszystko co dobre szybko się kończy....
...ale w niedzielę przestawiamy zegarki i zyskujemy jedną godzinę więcej!
Może warto trochę czasu przeznaczyć na parę przemyśleń?
 
Jeśli macie uwagi, pomysły dotyczące funkcjonowania naszego ogrodu - 
podzielcie się z nami!
 
To jest nasze wspólne miejsce! Każdy powinien się tu czuć dobrze.
 

Napiszcie:  sobiprostal@gmail.com 

 

2019-10-18

WJAZD NA TEREN OGRODU ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY

 
Zarząd SO BIPROSTAL informuje, że ze względów
bezpieczeństwa, oraz z uwagi na łamanie przez niektóre osoby
regulaminu i wydanych zarządzeń dotyczących ograniczonego
wjazdu i parkowania na teren alejek spacerowych zostaje
całkowicie zamknięty wjazd na teren ogrodu.
W przypadku konieczności transportu np. materiałów
budowlanych wjazd będzie możliwy jedynie po wcześniejszym
uzgodnieniu takiej potrzeby z zarządem podczas dyżurów
czwartkowych.
Do transportu doraźnego mniejszych materiałów pomiędzy
parkingiem a działką każdy działkowiec będzie mógł skorzystać
z zakupionego wózka zaparkowanego przy budynku socjalnym.
W sytuacjach nadzwyczajnych jednorazowy wjazd może
umożliwić gospodarz ogrodu pod warunkiem jego obecności na
terenie działek.
Taki stan rzeczy obowiązuje do odwołania.

2019-10-01
OKRESOWY PRZEGLĄD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

 
Żeby działało dobrze, trzeba o to dbać!
 
Informujemy, że zlecono uprawnionej firmie dokonanie okresowego przeglądu instalacji elektrycznej,
oraz odczytu liczników energii na wszystkich działkach naszego ogrodu.
 
W związku z powyższym prosimy użytkowników działek o umożliwienie delegowanemu elektrykowi dokonania tych czynności.

 

2019-03-30

WALNE ZEBRANIE

Stowarzyszenia Ogrodowego BIPROSTAL

 
Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 13 kwietnia 2019 roku, o godz 10.30 (drugi termin o godz 11.00) w budynku gospodarczym przy ul. Mydlnickiej 29 w Krakowie, odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków Stowarzyszenia Ogrodowego BIPROSTAL.
 
Zaproszenie, porządek obrad oraz sprawozdanie za 2018 rok do pobrania poniżej!
 
Czekamy na Was!
 
 

2019-03-24

WIOSENNE ODŚWIEŻENIE WIZERUNKU - czyli: NOWE LAMPY!

 
Wiosna zawitała do nas chyba już na dobre a wraz z nią - nadszedł czas na zmiany i ulepszenia.
 
Zwróćcie uwagę na osiem nowych lamp, które od niedawna oświetlają nasz ogród.
Ciekawi jesteśmy Waszych wrażeń! 
Czy wszystko funkcjonuje tak jak powinno? Jakie macie uwagi na temat ich działania?
Inne komentarze?
 

Napiszcie do nas!

 
 
 

Kochani!

 
Niech ten Nowy, 2019-ty Rok przyniesie Wam obfite plony!
Niech rośliny pięknie rosną i kwitną.
Niech warzywa i owoce będą dorodne i smaczne.
Niech trawa będzie zielona, gęsta i zawsze ładnie przycięta 😉
 
Niech sąsiedzi uśmiechają się do siebie i służą sobie wzajemną pomocą.
Niech zagości wśród Was radość i zadowolenie z życia 😊
 

Dobrego, szczęśliwego Roku!

1
 

2018-11-06

NIEDŁUGO WYŁĄCZAMY DOPŁYW WODY

 
Szybko mija czas! Pomimo pięknej pogody nieustannie zbliża się zima.
Wychodząc jej naprzeciw, w dniu 15 listopada zostanie wyłączony dopływ wody do działek.
 
Konieczne jest zabezpieczenie instalacji. W związku z tym prosimy o dokładne jej sprawdzenie i "rozbrojenie" poprzez opróżnienie z wody, tak aby w sezonie zimowym woda nie zamarzła i nie uszkodziła rur.
 
Równocześnie informujemy, że od 1 grudnia do 30 marca nie będą wywożone śmieci z wiaty ogrodowej. Jeśli porządki to przed lub po!  
 
 
 
 
 
 
2018-05-07
NOWY GOSPODARZ OGRODU POSZUKIWANY
 
Poszukujemy osoby, która przejmie obowiązki GOSPODARZA OGRODU. Zakres prac oraz wysokość wynagrodzenia do ustalenia.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu – bezpośrednio z Zarządem lub mailowo poprzez adres: sobiprostal@gmail.com.
Prosimy o udostępnienie tej informacji wśród znajomych, rodziny, przyjaciół...
Z góry dziękujemy!
 
 

2018-05-06

CZAS NA UISZCZENIE OPŁAT DZIAŁKOWYCH!

 
Informujemy wszystkich Działkowców, że opłaty działkowe za 2018 rok przyjmowane będą w biurze zarządu, w każdy czwartek tj. 
- 10.05.2018 
- 17.05.2018 
- 24.05.2018 
- 31.05.2018
w godzinach od 1400 do 1800.
 
Przypominamy o konieczności dokonania odczytu liczników energii elektrycznej i podanie ich aktualnych wskazań.
 
Wpłacający przelewem na konto „SO BIPROSTAL” zobowiązani są do dokładnego opisu składników przelewanej kwoty, oraz bezwzględne podanie numeru działki, której tytułem wnoszona jest wpłata. Numer konta bankowego: 28 8591 0007 0020 0000 3636 0001.
 
Termin wnoszenia opłat upływa z dniem 31.05.2018.
Po tym terminie, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 14/2016 z dnia 18.06.2016 r. pobierana będzie dodatkowa opłata w kwocie 50 zł.
 
Z góry dziękujemy za dokonywanie terminowych płatności!
 
 

2018-04-26

UWAGA!  NASTĄPIŁA ZMIANA MIEJSCA WALNEGO ZEBRANIA 

 
Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się w świetlicy naszego budynku (przy parkingu).
Przepraszamy za zmianę i raz jeszcze serdecznie zapraszamy!
28 kwietnia, sobota, godz. 10:30, ul. Mydlnicka 29
 
2018-04-14
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE za 2017 rok

Informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2018 r. (sobota) o godz 10:30, (drugi termin zebrania: godz 11:00), 
w budynku Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w sali 01Ak8, (budynek ul. Armii Krajowej 8, parter), odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Przed spotkaniem prosimy o zapoznanie się z materiałami dostępnymi w pliku do pobrania:
pełnym zawiadomieniem o zebraniu, danymi finansowymi, bilansem, rachunkiem zysków i strat za 2017 rok.
 
Zapraszamy serdecznie wszystkich członków stowarzyszenia! 
 
 

2018-04-13

Wiosenne odświeżenie wizerunku

 
Na naszej bramie - od strony ulicy Mydlnickiej - zamontowaliśmy nowy szyld informacyjny.
Mamy nadzieję, że Wam również się podoba  :)
 
Promujemy adres strony internetowej, licząc na to, że coraz więcej Działkowców będzie korzystało z tego źródła informacji o naszym Ogrodzie.
 
Ponownie zapraszamy wszystkich chetnych do współtworzenia tej strony!
 
 

2018-04-09

Niedługo puszczamy wodę!

 
Informujemy, że w dniu 20 kwietnia 2018, planowane jest uruchomienie sieci wodociągowej na terenie naszego Ogrodu.
 
W tym celu – dla uniknięcia ewentualnych przecieków i nieszczelności w instalacji wodnej – prosimy o obowiązkowe dokonanie przeglądu instalacji wodociągowej na terenie swojej działki oraz altany i przeprowadzenie koniecznych napraw. Prace te muszą być wykonane przed 20 kwietnia. Wystąpienie przecieków w instalacji wodociągowej po uruchomieniu sieci, spowoduje ponowne jej zamknięcie do czasu usunięcia nieszczelności.
 
Aby zoptymalizować ten proces – zachęcamy i zapraszamy Państwa do obecności na działce w dniu 20 kwietnia.
Zróbmy wszystko, aby w długi weekend można było miło i wygodnie spędzać czas na ogrodowych majówkach!
 

 

2018-03-31

Wesołego Alleluja!

Nadchodzą Święta! Czas radości i budzącej się do życia przyrody.
 
Niech te chwile oderwania się od codzienności
będą pełne nadziei na dobre jutro,
miłości do najbliższych,
wzajemnej życzliwości
i serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.
 
A do tego życzymy SŁOŃCA i wspaniałego wiosennego nastroju!
 

 

2018-03-21

Kto nie mógł się już doczekać?

 
Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi 
Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cieplejsze dni 
Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis a vis 
Zapachniało, zajaśniało wiosna, ach to ty 
 
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty......


/Autor tekstu:
Marek Grechuta/
 

 

 

Szczęśliwego Nowego 2018 Roku! 

by był piękny,
słoneczniejszy od starego,
by przyniósł mnóstwo dobrych chwil
i sprawiał, że na naszych twarzach często gościł będzie uśmiech!
 
Spełnienia marzeń!

2017-12-23

Drodzy Działkowicze, dla Was i Waszych najbliższych przekazujemy najlepsze życzenia….

 

Świąt Radosnych, pachnących choinką i domowymi piernikami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze i pełnych niespodziewanych prezentów.

Świąt, dających odpoczynek od codziennego zabiegania i nadzieję na Nowy Rok, jeszcze lepszy niż ten, co właśnie mija.

Wszystkiego dobrego!

 

2017-11-15

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Czy porządki jesienne już zakończone?
Jeśli chcecie pozbyć się starych sprzętów, mebli lub innych niepotrzebnych rzeczy - to czas ku temu najlepszy!
W dniu 30 listopada (czwartek) organizujemy odbiór odpadów wielkogabarytowych.
Należy je wystawić przed bramę ogródka (Mydlnicka 29) do godziny 7:00 rano.
 
Pamiętajcie! - jeśli odpady nie będą wystawione nie zostaną odebrane...
 

2017-10-30

Czas na jesienne zamknięcie wody!

Tegoroczne mrozy i śniegi wydają się być coraz bliżej... W tym roku zamknięcie dopływu wody nastąpi w sobotę, 18 listopada 2017.
Zachęcamy do jak najszybszego zakończenia wszelkich prac, do których bieżąca woda jest niezbędna.
Pamiętajcie też o spuszczeniu wody tam gdzie to konieczne. 
Zalecamy również zabezpieczenie zaworów czerpalnych przed ewentualną kradzieżą . 
Bądźmy dobrze przygotowani do sezonu zimowego!
 

Masz w ogródku bukszpany?

Uważaj na ćmę bukszpanową! Jest bardzo niebezpieczna!

W początkowym stadium owad ten zimuje na krzewach bukszpanowych w postaci gąsienic i już wczesną wiosną zaczyna żerować wewnątrz krzaków. Trudno go zauważyć. W naszych warunkach klimatycznych ten owad nie ma naturalnych wrogów. Nie jedzą go ptaki, bo prawdopodobnie jest niesmaczny. Rozwija się bez zahamowań i na dodatek może mieć dwa albo trzy pokolenia w ciągu roku. Poczytaj, jak można ratować te piękne krzewy!
 
 
2017-07-15
Zamykanie bram
Przypominamy wszystkim Działkowiczom o obowiązku każdorazowego zamykania bram wejściowych na klucz! 

2017-07-01

Indywidualne podłączenia wody do altan

Zakończono planowany remont wodociągu.
Podłączenia hydrauliczne altan do nowych nitek rurociągów można wykonywać na indywidualne zlecenie. Kontakt z wykonawcą, firmą ORKAN: 666 841 763  (pan Darek)

2017-06-27

Remont rurociągu - kolejna nitka

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 czerwca 2017 (czwartek) rozpocznie się remont pierwszej nitki rurociągu ogrodu.
W związku z tym prosimy użytkowników działek po których przebiega wodociąg po powierzchni (nr 68 - 81 + 54) o usunięcie do tego dnia wszelkich sprzętów, kompostowników, przesadzenie roślin, które rosną na trasie wykopu dla rurociągu. Trasa koparki i pryzmy wykopywanej ziemi będzie miała szerokość ok. 2 metrów.

2017-06-06

Remont rurociągu - etap pierwszy

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 czerwca 2017 (poniedziałek) rozpocznie się remont trzeciej nitki rurociągu ogrodu.

W związku z tym prosimy użytkowników działek nr 27-38 o usunięcie do tego dnia wszelkich sprzętów, kompostowników, przesadzenie roślin, które rosną na trasie wykopu dla rurociągu. Trasa koparki i pryzmy wykopywanej ziemi będzie miała szerokość ok. 2 metrów.

W załączeniu plan z trasą przebiegu rurociągu trzeciej nitki.

2017-05-20

Wiosenne włączenie wody

20 maja na nowo popłynie woda w naszych rurach.
Apelujemy o współpracę sąsiedzką i udostępnianie wody tym, którzy z powodu awarii sieci nie będą mogli korzystać ze swoich kranów. Dziękujemy :)

2017-04-22 
Walne Zebranie Sprawozdawcze
Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawcze SO BIPROSTAL za 2016 rok. 
Spotykamy się 22 04 2017 (w sobotę), o godzinie 10.30, w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości przy ul. Armii Krajowej 8.

Prosimy - przyjdźcie trochę wcześniej, żeby móc sprawnie odnotować swoją obecność i złożyć odpowiednie podpisy na listach!

Do zobaczenia!

 

 

2017-03-16
Dane Finansowe Stowarzyszenia
Mamy już Bilans, Rachunek Zysków i Strat oraz Dane Finansowe za rok 2016. Zostaną one omówione na kwietniowym Walnym Zebraniu SO BIPROSTAL.

Copyright ©2017 Stowarzyszenie Ogrodowe BIPROSTAL, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 3604
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem